Okoljevarstvo

Uprava podjetja je sprejela okoljsko politiko, ter z njo seznanila vse zaposlene v podjetju. V podjetju svoje delovanje že nekaj časa prilagajamo zahtevam standarda ISO 14001 z namenom, da ta standard dosežemo. Pri tem zagotavljamo, da okoljevarstveni ukrepi niso v nasprotju z poslovnimi interesi podjetja  in da hkrati vplivajo na  boljšo kakovost dela in bivanja zaposlenih.

Ločujemo odpadke in svoje zaposlene obveščamo o načinih za okoljsko osveščeno ravnanje.

Pri nabavi materialov izbiramo tiste dobavitelje, ki upoštevajo in spoštujejo okoljske standarde. Podjetje skrbi za to, da pri svojem delu zmanjšuje porabo energije, papirja in izpustov.

Zmanjšanje vplivov na okolje bomo dosegli z aktivnostmi na naslednjih področjih:

 • Obvladovanje porabe vode
 • Obvladovanje porabe električne energije
 • Obvladovanje odpadnih vod
 • Zmanjšanje izpustov hlapnih organskih snovi v ozračje
 • Zmanjšanje količine nevarnih in nenevarnih industrijskih odpadkov
 • Povečanje količine ločeno zbranih odpadkov
 • Zmanjševali  bomo tveganje za nastanek izrednih dogodkov ter izboljševali postopke za ukrepanje v takih primerih
 • Skrbeli za racionalno rabo energentov
 • V skladu z razpoložljivo tehniko zmanjševali emisije v okolje
 • V tehnologijah, kjer je to možno, zamenjali nevarne snovi za nenevarne
 • Pri zaposlenih  bomo z izobraževanjem, usposabljanjem in ozaveščanjem povečali zavest do varstva okolja
 • Obveščali  javnost in zaposlene o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem
 • Dosledno upoštevali  in spremljali  zakonske predpise , obenem pa spremljati tudi novo tehnologijo
 • Izboljševali  stanje v okolju s sistematičnim postavljanjem okoljskih programov in ciljev

 

Pri ravnanju z okoljem je naš osnovni pristop preprečevanje vseh vrst onesnaževanja. Na najmanjšo možno mero zmanjšujemo okoljska in varnostna tveganja, ki bi lahko prizadela zaposlene in okolje.

Tako vodstvo kot zaposleni si prizadevamo za stalno izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, gospodarno ravnanje z surovinami in energijo in racionalno porabo naravnih virov ter za učinkovito ravnanje z odpadnimi snovmi, da prekomerno ne obremenjujemo okolja.